I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Doorman s.r.o., se sídlem Paříkova 910, IČ:2903264, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č.161457;
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: [email protected], tel.: +420245009357;
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které správce získal na základě toho, že jste navštívili webové stránky dooronline.cz Jedná se o zpracování údajů ohledně Vašeho chování na webu, tzv. cookies.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky nabídky z internetových stránek dooronline.cz a poptávky:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • poštovní adresa
  • telefon
  • IČ a DIČ
 3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a z důvodu

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • provedení opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Zlepšení webových stránek
  • Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek
  • vyřízení Vaší poptávky služeb správce a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje získané z tzv. cookies po dobu nezbytnou k ochraně jeho oprávněných zájmů (52 měsíců od vaší poslední návštěvy našich webových stránek).
 2. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva subjektu

 1. Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:
  • Na přístup ke svým osobním údajům;
  • Na opravu osobních údajů;
  • Na vymazání osobních údajů;
  • Vznést námitku proti zpracování;
  • Na přenositelnost údajů;
  • Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické poptávky na webové stránce dooronline.cz potvrzuje subjekt, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
 2. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.
 3. Tato Pravidla vstupují v platnost dne 1.9.2020.