?
Pro přihlášení použijte emailovou adresu nahlášenou u svého správce. V případě problémů kontaktujte provovozovatele služby DOOR (registrace@r3group.cz).

PODMÍNKY A PRAVIDLA REGISTRACE

Beru na vědomí, že v rámci portálu dooronline.cz jsou zpracovány osobní údaje, které společnost R3 group, s.r.o. se sídlem Praha 9 – Vysočany, Paříkova 910, PSČ 190 00, IČ:27431479, zpracovává pro společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytové družstvo, jehož jsem členem, nebo pro vlastníka budovy, ve kterém jsem nájemcem, a to na základě ustanovení §§ 1177, 1178, 2270 a 2272 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ustanovení §580-583 zákona č.90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění a § 12 zákona č.67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění. Zároveň souhlasím s tím, aby byla zpracována i má e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje, které poskytnu, a to pouze za účelem případného kontaktu a poskytnutí informací souvisejících s vlastnictvím nebo užíváním jednotky. Beru na vědomí, že správce ani zpracovatel není oprávněn mé osobní údaje předat dál bez mého souhlasu, s výjimkou plnění zákonem uložených povinností.

TERMS AND CONDITIONS OF REGISTRATION

I understand fully that there are personal data processed by the website dooronline.cz. This personal data are processed by company R3 group s.r.o., with registered office in Prague 9 – Vysočany, Paříkova 910, ZIP code: 190 00, ID No.: 27431479 as administrator for commonwealth of flat unit owners (společenství vlastníků bytových jednotek) or Flat Cooperative (bytové družstvo), of which I am member or user of the unit or for owner of the building, where I am tenant. The data processing is authorised by provisions of sections 1177, 1178, 2270, 2272 of the Act No. 89/2012 CoL, Civil Code, as amended, by Sections 580 – 583 of the Act No. 90/2012 CoL, on Commercial Corporations, and by provision of section 12 of the Act No. 67/2013 CoL., on regulation of certain questions relating to provision of services that are connected to use of flats and other units in the flat buildings, as amended. I also provide my consent that my e-mail address, phone number and other data, that I will provide, shall be processed as well for the purpose of contact to my person and for provision of information related to ownership of unit or its use. I understand that administrator as well as processor except of data processing prescribed here and by the law, may not provide or use the information further without my consent.